Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, bir firmada üst yönetim kadrosunun kişisel beceri ve yöntemlerine bağlı kalmaksızın, şirket faaliyetlerinin herhangi bir aksaklığa uğramdan devam etmesini sağlayan yapı ve süreçlerin oturtulmasıdır. Yönetim Danışmanlığı, Kurumsal yönetim anlayışını benimseyen ve uygulayan şirketlerin kurumsal varlık ve itibarlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketlerin kurumsallaşma sürecinde sunulan bir hizmetler bütünüdür. Bu bağlamda, şirketlerin temel iş süreçlerinin, şirket politikalarının, strateji ve hedeflerinin, organizasyonel yapılanmalarının bir Check Up ile analiz edilerek mevcut durum analizinin çıkarılmaktadır. Bu analiz sonucunda şirketlerin yapısına göre bir yol haritası oluşturularak Yönetim Danışmanlığı hizmetini şimdiye kadar edinmiş olduğumuz engin deneyimler ve uzman kadromuz ile siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, kuruluşunuzun etkileşim içinde olduğu yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve toplum gibi paydaşların tümüyle açıklık, şeffaflık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik gibi ilkelerin ışığında gerçekleştirilecek çalışmaların bütünü olarak tanımlayabiliriz. Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketinizin gerçek anlamda verimli ve etkin çalışabilmesi için belirli yönetim standartları geliştirerek sektörde öne çıkmanıza ve güçlü bir sistem kurmanıza giden yolu oluşturmaktadır. Söz konusu sistemin aktif olduğu şirketler performans açısından kararlı ve sürdürülebilir bir yapı sunarken, kurumsal danışmanlığın uygulanmadığı şirketler ise piyasa şartlarına bağımlı olarak performanslarında ciddi dalgalanmalar yaşamaktadır. Siz de kuruluş içi ve dışı ilişkilerinize güç katmak, yeni ve canlı bir soluk kazandırmak istiyorsanız; Proses Danışmanlık olarak doğru. Güçlü bir kurumsal yapı oluşturma yolunda Proses Danışmanlık, yılların kazandırdığı deneyim ve alanında uzman çalışanları ile güvenilir bir rehber olarak size izlemeniz gereken en doğru yol haritasını çizecektir.

PROSES DANIŞMANLIK olarak farkımız;

Sağlam ve güçlü yönetim ilkelerine bağlı kalarak çalışmak,

Şirket kaynaklarınızı etkin bir şekilde kullanmak,

Şirketinizin uzun dönemli performansını artırmak,

Verimlilik ve kâr oranlarınızı büyütmek,

Sektördeki rakipleriniz arasında öne çıkmak,

Uygun satın alma modelleri oluşturmak,

Küresel dünyayla uyumlu, eşzamanlı bir kurumsal yapı oluşturmak,

Şirket faaliyetlerinizde herhangi bir aksaklığa uğramamak,

Bağımsız ve disiplinli bir yönetim anlayışı geliştirmenize öncülük etmek,

En yüksek verimi aldıracak hedefler koymak,

Hedeflere giden yolda gerçekleştirdiğiniz çalışmaları ölçmek ve denetlemek,

Yatırımcılar, çalışanlar ve toplum karşısında şeffaf, adil ve sorumlu bir görüntü oluşturmak,

Çalışanlarınızın memnuniyet ve aidiyet duygularını artırmak,

Şirket stratejiniz ve hedefleriniz doğrultusunda size uygun bir bütçe hazırlanmasına yardımcı olmak,

Somut ve hızlı çözüm önerileriyle sonuç odaklı çalışmak,

Şirket içi eğitimlerle çalışanlarınızın yetkinlik ve performanslarını artırmak

Sürdürülebilirlik anlayışımız, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayış. İş yapış biçimimiz, tüm kaynaklarımıza bakış açımız bu odaktan hareketle şekilleniyor. Tüm çalışmalarımızda, sınırlı kaynakları etkin ve basiretli bir şekilde değerlendirmek ve sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmek amacındayız.​

Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu ve basiretli işletmeciliğin bir gereğiyken diğer yandan da sorumlu vatandaşlık görevimiz. Bu dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz.

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüzde küresel, ekonomik ve siyasal anlamda dünyamız oldukça küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir yarış ve rekabet ile her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir mücadeleye itmiştir. Mevcut dünya çapında ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standartları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standartlar haline gelmiştir.

NEDEN ISO 9001?

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,

Etkin bir yönetimi,

Maliyetin azalmasını,

Çalışanların tatminini,

Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

İadelerin azalmasını,

Müşteri şikâyetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,

Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu sistem uygulanmalıdır.

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, küresel olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile bilinmektedir. Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

NEDEN TS EN ISO 14001?

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

ÇYS' nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;

Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması

Çevresel performansın artırılması

Market Stratejileri:

Uluslararası rekabette avantaj sağlaması

Firma itibar ve pazar payının artırılması

Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması

Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması

Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması

Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması

İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması

ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanmasıISO 27001:2013 BİLGİ GVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

Bu bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

Firmalar rekabetin çok güçlü olduğu piyasada hayatta kalabilmeleri için, ürünlerini ve hizmetlerini teknoloji kullanarak piyasaya sürmek ve tanıtmak zorundadırlar. Her geçen gün değişen ve gelişen teknolojide ise bu değişime ayak uydurmak zorundadırlar. Bilgi teknolojileri yönetim sistemi bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır. 

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

Tüm müşterilere yöneliktir ve maliyeti optimize eder.

Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutar.

Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetir.

Zaman tasarrufu sağlar.

Rekabet avantajı sağlar.

Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış sağlar.

Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru belirleme, uygun ve zamanlı destekle müşteri memnuniyeti sağlar.

Kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlar.


TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Gıda üretiminde gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir. Bu sebeple mutlak ve değişmez bir kalite parametresidir. Bunu sağlamak için Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi kurulmak zorundadır. Ancak bu durumda analizler bazen çok uzun, elde edilen veriler yetersiz olabilir. Bundan dolayı sistemin kullanılışı zor veya imkânsız hale gelebilir. Bunun yanı sıra ürünün sadece çok küçük bir oranının analiz edildiğini düşünürsek, tüm proses aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici bir yaklaşıma sahip bir metoda ihtiyaç olduğunu görürüz. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi işte bu ihtiyaca cevap veren bir sistemdir.

NEDEN TS EN ISO 22000?

Muhtemel tehlikeleri önleyerek güvenilir gıda üretilmesi ve müşteriye ulaşmasının sağlanması,

Ürün kayıplarının azaltılması,

Maliyetlerin azaltılması,

Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması,

Müşteri talebi olması,

Ticaret kolaylığının sağlanması,

Yasal mevzuata uygunluğunun sağlanması için bu sistem uygulanmalıdır.

TS EN ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞ YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

NEDEN TS EN ISO 45001?

Kârlılığı artırmak,

İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,

Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,

Motivasyon ve katılımı artırmak,

Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,

Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti artırmak,

Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.


22000 - FSSC GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

FSSC 22000, tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır. FSSC 22000, mevcut TS EN ISO 22000, ISO 22002-1 / ISO 22002-4 standartlarının şartlarını ve bu programa has diğer şartları içerir. FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. FSSC 22000 Belgelendirme Programı, GFSI (Global Food Safety Initiative) Direktörler Kurulu tarafından tam olarak tanınan ve EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul gören bir programdır.

NEDEN FSSC 22000?

Mevcut ISO Standartlarını, ÖGP'ler için sektöre özgü teknik şartnameleri, HACCP, yasal gereklilikleri ve Codex HACCP Prensiplerini tam olarak içermektedir.

Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tam olarak tanınmaktadır.

Gıda güvenliği ve gıda kalitesi yönetiminin, çevresel yönetim, sürdürülebilirlik ve sağlık ve güvenlik gibi diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonunu sağlamaktadır.

Kar amacı gütmeyen bir vakıf tarafından kurulmuştur ve bağımsız bir Paydaşlar Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Gıda zinciri boyunca şeffaflığın artmasına yardımcı olmaktadır.

Küçük ve / veya gelişmekte olan kuruluşların da, dünya çapında kabul görmüş, güvenilir bir GGYS (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) uygulamasına imkân vermektedir.

TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüzde global ticaretin yaygınlaşması ve benzer kuruluşların artması rekabet şartlarının daha da sertleşmesine sebep olmuştur. Bu durum, kuruluşların en önemli varlık sebebi olan müşteri kavramını daha da önemli kılmıştır. Kuruluşlar açısından müşterimizin beklenti ve şikayetlerine kayıtsız kalmak gibi bir lüks kalmamıştır. Müşteri beklentilerinin kişiden kişiye değişmesi bu durumu kontrol etmeyi zorlaştırmakta ve sistematik bir yaklaşımı şart koşmaktadır. Geleneksel metotlarla müşteri beklentilerini karşılamaya çalışmak günümüzde artık yeterli olamamaktadır. Müşteri beklentilerinin artması ve pazar payının giderek küçülmesinden dolayı kuruluşlar müşteri memnuniyeti proseslerini oluşturmakta ve yönetmekte zorlanmaya başlamışlardır.

Müşteri şikayetlerinin bir sistematik dahilinde yürütülmesi ile ilgili çalışmalar dünyada 1990'lı yılların başlarında CRM (Customer Relations Management) çalışmalarıyla başlamıştır. 2004 yılında ISO (International Standardization of Organization) 2004 yılında ISO 10002 standardını yayınlamış ve 2006 yılında ülkemizde TS ISO 10002ğ2006 olarak yürürlüğe girmiştir.

NEDEN TS ISO 10002?

Bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesine kıyasla en az dört kat daha masraflıdır. Müşteri kaybeden kuruluşların bu kayıplarını telafi etmeleri ve itibarlarını tekrar kazanmaları büyük çaba ve maliyet gerekir. Bu durumlara maruz kalmamak için her yönetim sisteminin ortak yaklaşımı olan önleyici yaklaşımla sistemimizi yönetmemiz gerekmektedir.

Bu sebeple ISO 10002;

Müşteri şikayeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir.

Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında "özür" dilememiz yeterli mi, yoksa telafi etmek için tazminat ödemek de dahil olmak üzere daha büyük bir faaliyet mi planlamamız gerektiğine dair rehberlik eder.

Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını sağlar.

Şikayetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar.

TS EN ISO 50001 ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

NEDEN TS EN ISO 50001?

EYS' nin kuruluşlarda geliştirilmesi sonucunda;

Enerji politikasının resmiyet kazanması

Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş

Çevrenin korunması:

Kaynakların etkin kullanımı

Sera gazı emisyonunun azaltılması

Mevzuata uyumun sağlanması

Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmesi