Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

Patlamadan korunma dokümanı hazırlama eğitimi, 30.04.2013 tarih, 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 10. madde kapsamında işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir. İşletmelerde bu gerekliliği yerine getirmek için Dokümanın hazırlanması ve içeriği hakkında bilgilendirmek amaç edinilmiştir. 

PROGRAM İÇERİĞİ

1. Gün

Yanma kimyası

Patlamanın dinamiği ve türleri

Patlayıcı ortamların sınıflandırılması

Gaz grupları ve yüzey sıcaklıkları

Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar

ATEX etiket ve işaretleme

ATEX Direktifleri

2. Gün

TS EN 60079-10-1:2009 VE TS EN 60079-10-2’ye göre hesaplama yöntemleri

Patlama şiddetinin hesaplanması

Örnek hesaplama çalışması

Patlamadan Korunma Dokümanı içeriği

Örnek rapor hazırlık uygulaması

Patlamadan Korunma Dokümanı (Hesaplamalı) Eğitim Programının Konu Başlıkları

Patlamadan korunma dokümanı standartları ile ilgili mevzuat ve tanımlar

Toz patlamaları, bölge tanımları, patlama kriterleri

Toz Patlamalarında izlenecek hesaplama yöntemleri

Patlama riski analizleri

Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması

Tehlikeli bölgelerin oluşturan kaynaklar ve boşalma derecelerinin belirlenmesi

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanmasında uygulanacak yöntemler

Kimyasal ve toz hesaplamalar nasıl yapılır

Tehlikeli bölgelerin hacminin ve kalıcılık sürelerinin tespit hesaplamaları

Tehlikeli bölgelerde toz partiküllerinin yoğunluğu ve partikül boyutlarının tespit hesaplamaları

Tehlikeli bölgelerin (ZONE) belirlenmesi ve parlama patlama riski oluşturduğu çapın hesaplanması

Patlamadan korunma dokümanında kullanılan kimyasal ve toz formüllerinin nasıl kullanıldığı

Örnek Toz ve Kimyasal hesaplamalar

Patlamadan korunma dokümanın rapor haline getirilmesi

TSE standardına göre Ex-proof malzeme tespiti ve seçimi. Seçimin rapora işlenmesi

Patlamadan korunma dokümanının teslimatından önce dikkat edilmesi gereken hususlar

Patlayıcı Ortamlar ve Patlamadan Korunma Dokümanı Amaç:

İşyerlerindeki patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması için hazırlanması yasal bir yükümlük olan, tehlikeli bölgeler ile risk değerlendirmesi sonucu alınması gerekli teknik ve organizasyonel tedbirlerin belirlendiği patlamadan korunma dokümanın hazırlanması hakkında ilgilileri bilgilendirmektir.

Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği:

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesine göre, hazırlanacak patlamadan korunma dokümanında;

Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği

Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak teknik ve organizasyonel önlemler

Tehlikeli bölgele olarak sınıflandırılmış yerler, özellikle yer alması gerektiği belirtilmiştir.

Patlama Riskinin Değerlendirilmesi

Risk Değerlendirme Yönteminin Tanımlanması

Risk Değerlendirmesinde dikkat edilecek hususlar:

İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, Bölge 0 /20, Bölge 1/21, Bölge 2/22

Tehlikeli Bölge Hesaplamasında Kriterler

Boşalma kaynakları

Boşalma dereceleri

Sürekli boşalma derecesi veren kaynaklar

Ana boşalma derecesi veren kaynaklar

Tali boşalma derecesi veren kaynaklar

Gazın veya buharın boşalma hızı

Alt patlayıcılık sınırı (LEL)

Havalandırma

Gazın veya buharın boşaldıktan sonraki bağıl yoğunluğu

Tehlikeli Bölge Belirlenmesi İçin Hesaplama

Yayılma özellikleri ve güvenlik parametreleri

Havalandırma özellikleri

Hacim Karşılaştırması

Patlayıcı Zone Büyüklüğü

Patlayıcı Ortamın Oluşması Önlenmesi Ve Patlamanın Etkisinin Azaltılması

Teknik önlemler

Patlamanın önlemesi

Patlamanın etkisini hafifletme

Organizasyonel önlemler

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı (TMGD) Nedir?

         Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.

           Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında eğitimler, yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir. 

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı (TMGD) Olabilmek İçin

Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,

Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak, (Yangın söndürme eğitimi İris Akademi tarafından sağlanmaktadır.)

TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

 Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı (TMGD) Eğitimi

         ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi asgari 49 saattir ve eğitime devam zorunluluğu vardır. RID  (Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik), IMDG Kod  (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kod) veya IATA DGR  (Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeleri) kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir. 

           Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı hakkında yayımlanmış olan tebliğin, Üçüncü Bölüm, Madde 13’de eğitim konuları bulunmaktadır.

Yönetici Eğitimi

Yönetici eğitimi, işyerlerinde ki yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal sorumluluklarını bilebilmeleri ve İş Sağlığı Güvenliği faaliyetlerini yürütebilmeleri için bilmeleri gereken konularda iş yerinde veya uzaktan eğitim sistemiyle internet üzerinden aşağıda listelenen konularda İSG eğitimleri verilmektedir.

İSG Mevzuatı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İşverenlerin ve işveren Vekillerinin Görevleri

Çalışanların Yükümlülükleri

Asıl İşveren – Alt işveren İlişkileri

Örnek Alt İşveren İSG Şartnamesi Hazırlanması

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

İSG Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Yönetim Sistemi Haline Getirilmesi

İSG yönetim Sistemi Adımları

İSG Yönetim Sistemi’nin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

Güvenlik Kültürü Oluşturma

Güvenlik kültürü Oluşturmanın Önemi

Nasıl Güvenlik Kültürü Oluştururuz

Güvenlik Kültürü Oluşturmada, Yöneticilerin ve Çalışanların Yapması Gerekenler

Tehlike, Kazaya Ramak Kala (KRK) ve Kaza

Tanımlar

Neler Yapılması Gerekir

Tehlike, KRK ve Kazaların Bildiriminin Önemi

Örnek Formlar Üzerinden Çalışma

Kazaların Önlenmesi

Kazaların Önlenmesinin Önemi

Kazaları önlemek için Etkin Bir Sistem Kurulması

Kazaların Önlenmesinde Proaktif Uygulamalar

Kazaların Önlenmesinde Reaktif Uygulamalar

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi Neden Yapılmalıdır

Tanımlar

Nasıl Yapılır

Sürdürülebilirliği Nasıl Sağlanır